آب


می خواهم آب شوم
در گستره افق
آنجا که دریا به آخر می‌رسد
و آسمان آغاز می‌شود
می‌خواهم با هر‌آنچه مرا در بر گرفته یکی شوم
حس می‌کنم و می‌دانم
دست می‌سایم و می‌ترسم
باور می‌کنم و امیدوارم
که هیچ چیز با آن به عناد برنخیزد
می خواهم آب شوم
در گستره افق
آنجا که دریا به آخر می‌رسد
و آسمان آغاز می‌شود

                    « شاملو »

/ 1 نظر / 24 بازدید
امید

زیباست مثل حس امید در دل خسته ما