تذرو

من تذروي خوش سرودم از ديار نغمه خواني
رشته بند گردن من اين سرود آسماني
بال من بگشا و از بندم رها کن
پايم از اين رشته هاي بسته وا کن

تا فضاي آسمان بيکرانه
پر کنم با نغمه هاي جاودانه
بال من بگشا و از بندم رها کن
پايم از اين رشته هاي بسته وا کن

تا فراز کوه و صحرا دشت و دريا پر کشم
پر کشم تا بيکرانها پرکشم
تا گريزم از نياز اب و دانه، اشيانه، پر کشم
پرکشم تا بي نشانها پرکشم
پرکشم تا بگذرم از رنج و از درد زمانه
بال و پر شويم سحر در چشمه پاک ترانه

بال من بگشا و از بندم رها کن
پايم از اين رشته هاي بسته واکن...

« ترانه از بيژن ترقي ، آهنگ از زنده ياد استاد تجويدي در دستگاه ماهور »

/ 2 نظر / 27 بازدید
حسام

سلام و ممنون دوست عزيز اميدوارم اينطور باشه و دوستان هم ياری کنند ...

ماهور؟